Tổng hợp các môn thi của học kỳ 211 (học kỳ 1 năm học 2021-2022) mà Trung tâm Dịch vụ Công nghệ Thông tin gửi email đến sinh viên

Trung tâm Dịch vụ Công nghệ thông tin chỉ thực hiện tạo Meeting và gửi email thông báo cho sinh viên đối với những Bộ môn/Phòng ban có yêu cầu hỗ trợ (cụ thể, trong học Học kỳ 211, sinh viên tham khảo Bảng 1.). Vì vậy, các môn học khác (không được liệt kê trong Bảng 1.), sinh viên kiểm tra Blackboard hoặc liên hệ Giảng viên/Khoa/Bộ môn để biết thông tin.

Khoa/Bộ môn Mã môn Tên môn Mã nhóm Tên Giảng viên
BT BT152IU Biostatistics 1 Nguyen Tan Khoi
BT BT152IU Biostatistics 2 Nguyen Tan Khoi
BT BT155IU Biology 1 Bui Hong Thuy
BT BT185IU Pharmaceutical Biotechnology 1 Nguyen Hoang Khue Tu
BT BT207IU Human Pharmacology 1 Nguyen Hoang Khue Tu
BT BT212IU Stem cell biology 1 Bui Hong Thuy
BT CH013IU Analytical chemistry 1 Nguyen Thao Trang
BT CHE1051IU Analytical chemistry 1 1 Nguyen Thao Trang
BT CHE1103IU Biochemistry 1 Nguyen Thao Trang
EN EL001IU Reading 1 (B2-C1) 1 Mai Hong Quan
EN EL002IU Writing 1 (B2-C1) 1 Nguyen Thi Thanh Thuong
EN EL002IU Writing 1 (B2-C1) 2 Do Thi Dieu Ngoc
EN EL004IU Speaking 1 (B2-C1) 1 Nguyen Hong Duc
EN EL004IU Speaking 1 (B2-C1) 2 Nguyen Hong Duc
EN EL004IU Speaking 1 (B2-C1) 3 Nguyễn Đình Minh Thắng
EN EL004IU Speaking 1 (B2-C1) 4 Do Hoang Nga
EN EL005IU Advanced Grammar 1 Nguyễn Đình Minh Thắng
EN EL011IU Research Writing 2 Nguyễn Nhã Trân
EN EL016IU Introduction to Translation 1 Nguyen Thi Ngoc Chau
EN EL016IU Introduction to Translation 2 Nguyen Thi Ngoc Chau
EN EL019IU British Civilization 2 Mai Hong Quan
EN EL021IU Global Englishes 1 Nguyen Thi Thanh Thuong
EN EL022IU Phonetics and Phonology 2 Tran Doan Thu
EN EL022IU Phonetics and Phonology 3 Nguyễn Hoàng Khánh
EN EL023IU Morphology 2 Dang Hoai Phuong
EN EL025IU Semantics 1 Tran Doan Thu
EN EL026IU Translation 1 (English- Vietnamese) 1 Nguyễn Đình Minh Thắng
EN EL027IU Translation 2 (Vietnamese- English) 3 Pham Huu Duc
EN EL029IU Pragmatics 1 Nguyen Le Bao Ngoc
EN EL039IU Interpreting 1 1 Nguyen Thi Ngoc Chau
EN EL041IU Advanced Translation 1 Pham Huu Duc
EN EN007IU Writing AE1 1 Pham Huu Duc
EN EN007IU Writing AE1 2 Pham Huu Duc
EN EN007IU Writing AE1 3 Pham Huu Duc
EN EN007IU Writing AE1 4 Pham Huu Duc
EN EN007IU Writing AE1 5 Bui Diem Bich Huyen
EN EN007IU Writing AE1 6 Bui Diem Bich Huyen
EN EN007IU Writing AE1 7 Do Thi Dieu Ngoc
EN EN007IU Writing AE1 8 Do Thi Dieu Ngoc
EN EN007IU Writing AE1 9 Pham Huu Duc
EN EN007IU Writing AE1 10 Pham Huu Duc
EN EN007IU Writing AE1 10 Pham Huu Duc
EN EN007IU Writing AE1 10 Pham Huu Duc
EN EN007IU Writing AE1 11 Tran Thuy Hang
EN EN007IU Writing AE1 12 Tran Thuy Hang
EN EN007IU Writing AE1 13 Ng Hoang Phuong Mai
EN EN007IU Writing AE1 14 Ng Hoang Phuong Mai
EN EN007IU Writing AE1 15 Dang Minh Ngoc
EN EN007IU Writing AE1 16 Le Minh Ha
EN EN007IU Writing AE1 17 Dinh Tung Anh
EN EN007IU Writing AE1 18 Dinh Tung Anh
EN EN007IU Writing AE1 19 Le Minh Ha
EN EN007IU Writing AE1 20 Le Minh Ha
EN EN007IU Writing AE1 21 Nguyen Duc Phong
EN EN007IU Writing AE1 22 Nguyen Duc Phong
EN EN008IU Listening AE1 1 Vu Hoa Ngan
EN EN008IU Listening AE1 2 Vu Hoa Ngan
EN EN008IU Listening AE1 3 Ng Hoang Phuong Mai
EN EN008IU Listening AE1 4 Ng Hoang Phuong Mai
EN EN008IU Listening AE1 5 Vu Tien Thinh
EN EN008IU Listening AE1 6 Vu Tien Thinh
EN EN008IU Listening AE1 7 Nguyễn Nhã Trân
EN EN008IU Listening AE1 8 Nguyễn Nhã Trân
EN EN008IU Listening AE1 9 Bui Diem Bich Huyen
EN EN008IU Listening AE1 10 Bui Diem Bich Huyen
EN EN008IU Listening AE1 11 Dang Hoai Phuong
EN EN008IU Listening AE1 12 Dang Hoai Phuong
EN EN008IU Listening AE1 13 Tran Thuy Hang
EN EN008IU Listening AE1 14 Phan Thanh Quang
EN EN008IU Listening AE1 15 Dinh Tung Anh
EN EN008IU Listening AE1 16 Dinh Tung Anh
EN EN008IU Listening AE1 18 Nguyen Thi Thanh Thuong
EN EN008IU Listening AE1 19 Tran Thuy Hang
EN EN008IU Listening AE1 20 Tran Thuy Hang
EN EN008IU Listening AE1 21 Nguyen Le Bao Ngoc
EN EN008IU Listening AE1 22 Nguyen Le Bao Ngoc
EN EN011IU Writing AE2 1 Nguyen Huy Cuong
EN EN011IU Writing AE2 2 Nguyen Huy Cuong
EN EN011IU Writing AE2 3 Nguyen Huy Cuong
EN EN011IU Writing AE2 4 Nguyen Huy Cuong
EN EN011IU Writing AE2 5 Nguyen Huy Cuong
EN EN011IU Writing AE2 6 Dang Duc Dung
EN EN011IU Writing AE2 7 Vu Hoa Ngan
EN EN011IU Writing AE2 8 Vu Hoa Ngan
EN EN011IU Writing AE2 9 Nguyen Thi Thanh Thuong
EN EN011IU Writing AE2 11 Pham Huu Duc
EN EN011IU Writing AE2 12 Pham Huu Duc
EN EN011IU Writing AE2 13 Nguyễn Nhã Trân
EN EN011IU Writing AE2 14 Nguyễn Nhã Trân
EN EN011IU Writing AE2 15 Le Minh Ha
EN EN011IU Writing AE2 17 Nguyen Le Bao Ngoc
EN EN011IU Writing AE2 18 Nguyen Le Bao Ngoc
EN EN011IU Writing AE2 19 Dang Hoai Phuong
EN EN011IU Writing AE2 20 Dang Hoai Phuong
EN EN011IU Writing AE2 21 Pham Huu Duc
EN EN011IU Writing AE2 22 Pham Huu Duc
EN EN012IU Speaking AE2 1 Vu Tien Thinh
EN EN012IU Speaking AE2 2 Vu Tien Thinh
EN EN012IU Speaking AE2 3 Nguyen Hong Duc
EN EN012IU Speaking AE2 4 Nguyen Hong Duc
EN EN012IU Speaking AE2 5 Do Thi Dieu Ngoc
EN EN012IU Speaking AE2 6 Nguyễn Đình Minh Thắng
EN EN012IU Speaking AE2 7 Do Thi Dieu Ngoc
EN EN012IU Speaking AE2 8 Do Thi Dieu Ngoc
EN EN012IU Speaking AE2 9 Nguyễn Đình Minh Thắng
EN EN012IU Speaking AE2 10 Nguyễn Đình Minh Thắng
EN EN012IU Speaking AE2 11 Do Hoang Nga
EN EN012IU Speaking AE2 12 Do Hoang Nga
EN EN012IU Speaking AE2 14 Mai Hong Quan
EN EN012IU Speaking AE2 15 Phan Thanh Quang
EN EN012IU Speaking AE2 16 Phan Thanh Quang
EN EN012IU Speaking AE2 17 Tran Doan Thu
EN EN012IU Speaking AE2 18 Tran Doan Thu
EN EN012IU Speaking AE2 20 Le Minh Ha
EN EN012IU Speaking AE2 21 Dinh Tung Anh
EN EN012IU Speaking AE2 22 Dinh Tung Anh
IEM IS040IU Management Information System 1 Tran Thanh Tung
IEM IS059IU Materials Handling Systems 1 Nguyen Van Chung
IEM IS059IU Materials Handling Systems 2 Nguyen Van Chung
IT IT017IU Operating Systems 1 Le Hai Duong
IT IT056IU IT Project Management 1 Nguyen Duc Thai
IT IT067IU Digital Logic Design 1 Đinh Đức Anh Vũ
IT IT069IU Object-Oriented Programming 1 Tran Thanh Tung
IT IT120IU Entrepreneurship 1 Dao Tran Hoang Chau
IT IT153IU Discrete Mathematics 1 Nguyen Van Sinh
MA MA001IU Calculus 1 1 Nguyen Minh Quan
MA MA001IU Calculus 1 2 Nguyen Dinh
MA MA001IU Calculus 1 3 Nguyen Dinh
MA MA001IU Calculus 1 4 Nguyen Minh Quan
MA MA001IU Calculus 1 5 Pham Thanh Duong
MA MA003IU Calculus 2 1 Mai Duc Thanh
MA MA003IU Calculus 2 3 Mai Duc Thanh
MA MA023IU Calculus 3 1 Nguyen Ngoc Hai
MA MA023IU Calculus 3 2 Nguyen Ngoc Hai
MA MA024IU Differential Equations 1 Pham Huu Anh Ngoc
MA MA026IU Probability, Statistic & Random Process 1 Phạm Hải Hà
MA MA026IU Probability, Statistic & Random Process 2 Tạ Quốc Bảo
MA MA027IU Applied Linear Algebra 1 Nguyễn Anh Tú
MA MA027IU Applied Linear Algebra 2 Nguyễn Anh Tú
MA MA027IU Applied Linear Algebra 3 Pham Thanh Duong
OAA PE020IU Engineering Ethics and Professional Skills 3 Nguyen Hoai Nghia

Bảng 1. Tổng hợp các môn thi của học kỳ 211 mà Trung tâm gửi thông báo.