TRUNG TÂM DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CHỈ HỖ TRỢ SINH VIÊN CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN:
+ Email Sinh viên (Email OUTLOOK365),
+ Tài khoản BLACKBOARD,
+ Tài khoản MyIU
NHỮNG VẤN ĐỀ:
Học vụ:
liên hệ Khoa/Bộ môn của mình
Tài khoản edusoft:
liên hệ phòng đào tạo
O2.708 - Office of Undergraduate Academic Affairs
Thắc mắc về học phí:
liên hệ phòng Kế hoạch Tài chính
O2.701 - Office of Finance and Planning
Vấn đề liên quan đến đời sống sinh viên:
liên hệ phòng Công tác Sinh viên
O1.105 - Office of Students Services
MAKE A REQUEST
*Gửi yêu cầu liên quan đến dịch vụ CNTT như Blackboard, Email, MyIU, Internet/wifi.
Upload file format: jpg, jpeg, png or docx, and not greater than 2MB

Code What is 1 + 3?:

Chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu của bạn sớm nhất!

Địa chỉ Liên hệ
Trung Tâm Dịch Vụ Công Nghệ Thông Tin

Phòng O1.312,
Khu phố 6, P.Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Chọn đường đi trực tiếp google map