Khắc phục lỗi không Truy cập được Microsoft Teams

Đối với hệ điều hành Windows: https://developers.cloudflare.com/warp-client/setting-up/windows

Đối với hệ điều hành Mac: https://developers.cloudflare.com/warp-client/setting-up/macOS

Bài viết này được dịch từ 02 đường dẫn liệt kê phía trên từ trang web https://developers.cloudflare.com. Để truy cập bài viết gốc, vui lòng nhấn vào từng liên kết.

Sau khi thực hiện Cài đặt Cloudflare, sinh viên truy cập lại Microsoft Teams để vào lớp học.


WindowsOS

Các bước tải xuống

 1. 1. Tải xuống Cloudflare_WARP_Release-x64.msi.
 2. 2. Điều hướng đến thư mục Download.
 3. 3. Bấm đúp vào Cloudflare_WARP_Release-x64.msi.
 4. 4. Làm theo hướng dẫn trong trình cài đặt để hoàn tất cài đặt. Cloudflare WARP sẽ tự động khởi chạy và xuất hiện trong thanh menu của bạn với biểu tượng Cloudflare.

Những gì Cloudflare đặt trên thiết bị của bạn

Cloudflare WARP GUI

Đây là ứng dụng GUI chính mà bạn tương tác.

 • Menu Bắt đầu :Start Menu->Cloudflare
 • Trên đĩa :C:\Program Files\Cloudflare\Cloudflare WARP\Cloudflare WARP.exe

Dịch vụ Cloudflare WARP

Đây là dịch vụ Windows chịu trách nhiệm thiết lập đường hầm bảo vệ và tất cả các tương tác giữa điểm cuối dịch vụ của chúng tôi và ứng dụng khách.

 • Dịch vụ :C:\Program Files\Cloudflare\Cloudflare WARP\warp-svc.exe

Tệp nhật ký

Ứng dụng Windows đặt tệp nhật ký ở hai vị trí dựa trên phần nào của ứng dụng đang ghi thông tin. Các nhật ký này được đưa vào trong quá trình gửi phản hồi khi hộp kiểm "Chia sẻ thông tin gỡ lỗi" được chọn trong Giao diện người dùng phản hồi.

 • Dịch vụ WARP: C:\ProgramData\Cloudflare
 • Nhật ký GUI ứng dụng: C:\Users\<your username>\AppData\Local\Cloudflare

Cách xóa ứng dụng

 1. 1. Điều hướng đến Cài đặt Windows (Windows Key + I).
 2. 2. Nhấp vào Ứng dụng/Application.
 3. 3. Nhấp vào Ứng dụng & Tính năng/Application & Features.
 4. 4. Cuộn xuống Cloudflare WARP và nhấp vào Gỡ cài đặt/Uninstall.

macOS

Các bước tải xuống

 1. 1. Tải xuống Cloudflare_WARP.zipMở liên kết bên ngoài.
 2. 2. Điều hướng đến thư mục Download.
 3. 3. Bấm đúp vào Cloudflare_WARP.zip.
 4. 4. Bấm đúp vào Cloudflare_WARP.pkgtệp được giải nén.
 5. 5. Làm theo hướng dẫn trong trình cài đặt để hoàn tất cài đặt. Cloudflare WARP sẽ tự động khởi chạy và xuất hiện trong thanh menu của bạn với biểu tượng Cloudflare.

Những gì Cloudflare đặt trên thiết bị của bạn

Cloudflare WARP.app

Đây là ứng dụng GUI chính mà bạn tương tác.

 • Vị trí: /Applications/Cloudflare WARP.app

Cloudflare WARP Daemon

Đây là dịch vụ daemon chịu trách nhiệm thiết lập đường hầm bảo vệ và tất cả các tương tác giữa điểm cuối dịch vụ của chúng tôi và ứng dụng Cloudflare WARP.

 • Dịch vụ: /Applications/Cloudflare WARP.app/Contents/Resources/CloudflareWARP
 • Sự định nghĩa: /Library/LaunchDaemons/com.cloudflare.1dot1dot1dot1.macos.warp.daemon.plist

Tệp nhật ký

Ứng dụng macOS đặt các tệp nhật ký ở hai vị trí dựa trên phần nào của ứng dụng đang ghi thông tin. Các nhật ký này được đưa vào trong quá trình gửi phản hồi khi hộp kiểm "Chia sẻ thông tin gỡ lỗi" được chọn trong Giao diện người dùng phản hồi.

 • Daemon và Nhật ký cài đặt: /Library/Application Support/Cloudflare
 • Nhật ký GUI ứng dụng: /Users/<your local username>/Library/Logs/Cloudflare

Cách gỡ bỏ ứng dụng

Chúng tôi bao gồm tập lệnh gỡ cài đặt như một phần của gói macOS mà bạn đã sử dụng ban đầu. Để tìm và chạy nó, hãy chạy các bước sau trong cửa sổ dòng lệnh:

$ cd /Applications/Cloudflare\ WARP.app/Contents/Resources

$ ./uninstall.sh

Lưu ý: Bạn có thể được nhắc cung cấp thông tin đăng nhập của mình trong khi xóa ứng dụng.